Pedagogische visie

Bij Dolleboel heerst er een huiselijke sfeer waar liefdevolle verzorging,

geborgenheid en zelfredzaamheid centraal staan.

De werking van onze groepsopvang vertrekt vanuit de pedagogische visie die gedragen wordt door ons beiden. Deze is een leidraad en houvast in de dagelijkse werking. Maar ook een visie moet je regelmatig bijsturen aan de noden van de tijd en de verwachtingen van ouders en Kind & Gezin.


Onze visie vertrekt vanuit het fundament dat wij het kind centraal stellen met  belangrijke kernwaarden. Om een kwaliteitsvolle opvang te garanderen maken wij gebruik van het zelfevaluatie-instrument MemoQ van Kind & Gezin en worden al deze kernwaarden concreet gemaakt.


1. WELBEVINDEN Hoe voelen kinderen zich in de opvang?

2. BETROKKENHEID Hoe geïntresseerd en uitgedaagd zijn kinderen bezig met hun spel?

3. EMOTIONELE ONDERSTEUNING Hoe zorg je voor een veilige en warme sfeer voor kinderen?

4. EDUCATIEVE ONDERSTEUNING Hoe stimueer je ontwikkelen bij kinderen?

5. OMGEVING Hoe interessant is de leefomgeving voor kinderen?

6. GEZINNEN EN DIVERSITEIT Hoe verloopt de communicatie met de ouders? Hebben ze voldoende inspraak?


Door deze 6 punten van MemoQ als basis te nemen, krijgen zowel wij als team, alsook de dienst Opvanggezinnen Gezinsbond Peer en Kind & Gezin een duidelijke kijk op waar een mini-crèche aan moet voldoen.


Het totale kind wordt opgevolgd met het ZIKOsysteem. Ziko is het evaluatie-instrument voor welbevinden en betrokkenheid van kinderen in de opvang. Ziko bekijkt de kwaliteit van de opvang vanuit het standpunt van de kinderen. Er wordt nagegaan in welke mate kinderen zich thuis voelen en geboeid bezig zijn.


Welbevinden en betrokkenheid zijn 2 belangrijke voorwaarden voor een kind om goed te kunnen opgroeien en om al zijn mogelijkheden te kunnen ontplooien.


Ziko kan gebruikt worden voor zowel baby's, kruipers en peuters. Hierdoor krijgen we een totaalbeeld op de stimulansen en de hindernissen en kunnen we bijsturen waar nodig. Het traject van Ziko wordt minimaal 2 keer per jaar doorlopen.


Het Zikosysteem geeft zicht op:


1. HET AANBOD Omgeving, infrastructuur, materialen,...

2. RUIMTE VOOR INITIATIEF Keuzevrijheid, participatie, afspraken,...

3. DE BEGELEIDINGSSTIJL Stimulerend tussenkomen, gevoeligheid voor beleving, autonomie verlenen,...

4. HET GROEPSKLIMAAT De sfeer en de relaties, de initiatieven,...

5. DE ORGANISATIE Het dagverloop, de taakverdeling van de onthaalouders, de groeperingvormen,...